...

Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv uzavíraných mezi zhotovitelem a objednatelem na základě objednávky a upravují všechny vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem vznikající uzavřením smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou. Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek. Nové obchodní podmínky jsou účinné ode dne jejich zveřejnění na webu.

Uzavření smlouvy

K uzavření smlouvy dochází elektronicky na základě pravdivého a úplného vyplnění a odeslání objednávky na stránkách www.studhub.cz a považuje se za závazný projev vůle objednatele uzavřít se zhotovitelem smlouvu. Po ověření úplnosti a pravdivosti údajů v objednávce zašle zhotovitel objednateli potvrzení o přijetí objednávky na e-mail uvedený v objednávce spolu s cenovou nabídkou a výzvou k úhradě zálohy na dílo. Smlouva se považuje za uzavřenou dnem připsání zálohy na účet zhotovitele vedený u Sberbanka a. s.

Záloha na dílo

U děl v rozsahu do 15 stran včetně je stanovena záloha ve výši 50 % ceny díla. U děl v rozsahu nad 15 stran je stanovena záloha 40-50 % ceny díla. Objednatel je povinen uhradit zálohu do 5 pracovních dnů od doručení potvrzení zhotovitele o přijetí objednávky. Za den úhrady se považuje den připsání zálohy na účet zhotovitele. V případě, že objednatel zálohu neuhradí řádně v plné výši, považuje se tato skutečnost za zpět vzetí objednávky.

Povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen s veškerými údaji o objednávce zacházet v režimu citlivých údajů a nepředávat je třetím osobám, s výjimkou pokud to vyžaduje zákon nebo jiný platný předpis na území ČR. Zhotovitel se uzavřením smlouvy zavazuje zhotovit a dodat dílo dle pokynů objednatele. Objednatel se zavazuje za provedení díla uhradit dohodnutou cenu za dílo.

Zhotovitel je povinen zhotovit dílo dle požadavků objednatele uvedených v potvrzené objednávce v kvalitě odpovídající charakteru a termínu vyhotovení díla. Pokud procento originality nebylo stanoveno individuálně, činí 71%. Není-li v objednávce uvedeno jinak, jsou zdroje informací uváděny v souladu s normami ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Není-li v objednávce uvedeno jinak, je dílo zpracováno v tomto formátu: typ písma Times New Roman nebo Arial, velikost písma 12, řádkování 1,5. Zhotovitel je povinen u děl v celkovém rozsahu nad 30 stran včetně po zpracování 1/3 a následně 2/3 celkového rozsahu díla zaslat objednateli dílo ke konzultaci. Objednatel je povinen zaslanou část díla zkontrolovat a případně připomínkovat.

Cena za dílo

Cena za dílo je stanovena dle rozsahu díla v souladu s ceníkem, který je uveřejněn na webu. V případě, že objednatel požaduje zhotovení díla, jehož cena není stanovena ceníkem, bude cena sjednána individuálně. Požaduje-li objednatel zhotovení díla v cizím jazyce nebo v nestandardním formátu, bude cena sjednána individuálně.

Doba provedení díla

Standardní doba provedení díla je podle náročnosti zadaného tématu: u děl v rozsahu do 10 stran včetně 5 - 10 dnů, u děl v rozsahu od 10 stran do 20 stran včetně 2 - 3 týdny, u děl v rozsahu od 20 stran do 30 stran včetně 3 - 5 týdnů, u děl v rozsahu od 30 stran do 40 stran včetně 4 - 6 týdnů, u děl v rozsahu nad 40 stran 5 a více týdnů. Přesný termín dokončení díla stanoví objednatel v objednávce. Je-li takto stanovená doba provedení díla výrazně kratší než standardní doba, bere objednatel na vědomí, že dílo může být provedeno s předem oznámeným příplatkem a v přiměřeně snížené kvalitě.

Předání díla

Dílo je předáno dnem odeslání na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce ve formátu Microsoft Word (.DOC) nebo Adobe Acrobat (.PDF).

Závěrečná ustanovení

Veškeré údaje sdělené v souvislosti se smlouvou jsou důvěrné a nelze je sdělovat třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.Zhotovitel je povinen nakládat s informacemi o objednateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Objednatel je povinen respektovat a dodržovat zákony České republiky ve vztahu k autorskému dílu. Autorství provedených prací náleží společnosti StudHUB, zákazník nemá právo předávat podklady třetím osobám a může je používat pouze osobně. Práva a povinnosti smluvních stran plynoucí ze smlouvy, jejich zajištění, změny a zánik neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí výhradně právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je oprávněn od realizace díla odstoupit a neodpovídá za škody v případě, kdy termín dokončení práce nebude možné dodržet a to z důvodů, které vznikly neočekávaně ze zapříčinění zaměstnance (např. nemoc, poškození PC, autohavárie atd.) a dále se nevztahuje na případy, kdy klient zaměstnavatele nedodá včas podklady pro vytvoření díla či nebude se zaměstnavatelem řádně a včas komunikovat, včetně úhrad dle termínů splatnosti, tak aby dílo bylo vytvořeno v jím stanoveném termínu. Zhotovitel nenavádí zákazníka, aby informace, které jsou mu zpracovány, prezentoval za své a zanedbával tak své povinnosti, které mu plynou ze studijních povinností školy, na které studuje. Zhotovitel vypracovává požadované díla zákazníkovi z důvodu poskytnutí mu více informaci k požadovanému tématu za účelem prohloubení jeho znalostí a dovednosti v konkrétní problematice. Zákazník se zavazuje, že bude dodržovat právní řád České republiky ve vztahu k autorským právům.
Součástí souhlasu s obchodními podmínkami, dáváte také výslovný souhlas s etickým kodexem.
Všeobecní obchodní podmínky platné od 01.09.2011.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.